Nye spill

Til voksne

FN-filuren er et digitalt læremiddel om FN, barnas rettigheter og om verden. FN-filuren kan brukes både i barnehagen, på skolen og hjemme. Sidene er tilpasset pc og nettbrett.

Hvordan bruke FN-filuren?

FN-filuren kan brukes både i fellesundervisning på elektroniske tavler, som stasjonsundervisning og til individuell opplæring på pc. Spillene egner seg til samtaler rundt FN, og kan gjerne gjøres felles slik at man kan diskutere rundt det man ser på skjermen.  

FN-filuren har tre hovedportaler

  • Spill
  • Temasider
  • Galleri

Spill (passer for alle)

I spillene er det fokus på å lære om fire hovedtemaer. Disse er FN, land, barnas rettigheter og klima og miljø. Spillene er laget for de yngste i barneskolen, men kan med hjelp og veiledning fra voksne, benyttes i barnehagen. 

Prøv også å bruke spillene på smartboard i klasserommet! 

FN

Målet er at barna skal få innsikt i hva FN gjør. Spillet vil være en naturlig inngang til samtaler om hva som skjer i land hvor det er krig, og hva som er nødvendig for at mennesker skal ha det bra og leve trygt. Spillet forteller også om grunnleggende menneskerettigheter, som retten til skolegang, tilgang på helsetjenester, og retten til tak over hodet.

I spillene samarbeid og rettferdighet knyttes det paralleller mellom det som er nært elevene og FNs arbeid. Elevene samarbeider med lærere og medelever hver dag i skolehverdagen. Her er det naturlig å trekke linjer til det internasjonale samarbeidet FN står for, og man kan samtale om hvorfor det blir bedre for alle hvis man jobber sammen.

I spillet om rettferdighet er barna på hjemmebane. Barn er opptatt av at det skal være likt. Tell gjerne over frukten og be de eldste barna gjøre et overslag på hvor mye barna får hver. 

Land

Her lærer barna at FN består av land som samarbeider om å finne løsninger på verdens utfordringer. De kan også lære om enkelte land og det kan være en passende aktivitet å bruke et atlas og finne landene som flaggene tilhører på kartet, og undersøke hvor i verden landene ligger. Pusle-oppgaven gir elevene en fin introduksjon til hva FN er i verden og lærer dem at alle land i verden samarbeider i FN. I verdensdel-spillet kan elevene øve seg på å gjenkjenne det visuelle bildet av de fem verdensdelene og lære navnene på de ulike. 

Barnas rettigheter

FN-filurens gjemmesteder er knyttet sammen med en rettighet alle barn har. Det finnes flere rettigheter enn de som presenteres i spillet. Spillet er ment som en samtalestarter om disse rettighetene. Mange barn har skrevet til oss og spurt om hvorfor ikke alle barn får gå på skole. De forstår at det er viktig. I spillet skoleveien introduseres elevene for noen av de utfordringene barn i andre land møter, og hva som skal til for å løse dem. 

Klima og miljø

Spillet er først og fremst ment å illustrere at klima og miljø er et tema FN er veldig opptatt av, og arbeider mye med. Man kan på den måten snakke om hvorfor et samarbeid på tvers av verdens land er nødvendig for å redde naturen og miljøet vårt. Vannspillet knytter menneskeretten rent drikkevann til klima-og miljøutfordringene vi har. Spillet er kanskje litt vanskelig, men med litt øvelse skulle det gå bra. 

Temasidene (1.-4.trinn)

Temasidene er inndelt i seks ulike temaer som alle er sentrale i FNs arbeid. Tekstene er inndelt i korte avsnitt. Det øker lesevennligheten og kan tilpasses slik at ikke alle trenger å lese alt. Avsnittene kan brukes i gruppearbeid hvor hver gruppe tar for seg ett avsnitt og skriver ned nøkkelsetninger eller forteller de andre hva de har lest. Ordlyden i tekstene er tilpasset barns ordforråd, og er ment som et utgangspunkt for videre samtale i klassen. 

På enkelte av temasidene ligger det også utskriftsvennlige fargeleggingsark og oppgaver. 

FN-sambandet har flere undervisningsopplegg om FN, tilpasset 1.-4-trinn 

Tekniske problemer

Vi tåler både ris & ros, og vil gjerne ha tips og ideer til forbedringer, innhold og tema. Si fra med en gang dere oppdager noen feil eller får tekniske problemer. Meld fra på e-post til venke.uglenes@fn.no 

Kontakt

fn-filuren@fn.no

FN-filuren - FN-sambandet
Storgata 33 A, 0184 Oslo.